Почитувани студенти, поради зголемениот интересе уписниот рок на студиите од втор циклус се продолжува до 31 октомври и тоа на следните насоки:

Институт за дигитална форензика:
- Студии по информатика - насока дигитална форензика - 20 студенти 1200 евра/год. (3+2 и 4+1)
- Студии по информатика - насока е-банкарство - 15 студенти 1200 евра/год. (3+2)
- Студии по информатика - насока компјутерски мрежи, комуникации и софтверско инженерство* - 20 студенти 1200 евра/год. (3+2 и 4+1)

Институт за општествени и хуманистички истражувања:
- Студии на културата - 10 студенти 1000 евра/год. (3+2 и 4+1)
- Правни науки - правосудство* - 20 студенти 1200 евра/год. (4+1)

 


Врз основа на чл. 108, 109 и 110 од Законот за високото образование (Сл. Весник на РМ бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 17/11, 51/11, 15/13 и 24/13), Универзитетот „Евро-Балкан“ – Скопје објавува

К О Н К У Р С ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И ТРАНСФЕР НА СТУДЕНТИ НА СТУДИИ ОД ПРВ И ВТОР ЦИКЛУС ЗА АКАДЕМСКАТА 2014/2015 ГОДИНА

 

СТУДИИ ОД ПРВ ЦИКЛУС (ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ):

Факултет за студии на Југоисточна Европа:
- Студии на Југоисточна Европа (политички студии) по 25 студенти во I и II година 1000 евра/год.

Факултет за студии на културата:
- Студии на културата по 25 студенти во I и II година 1000 евра/год.

Висока стручна школа за финансии и банкарство:
- Стручни студии за финансии и банкарство по 30 студенти во I и II година 800 евра/год.

Висока стручна школа за моден дизајн:
- Стручни студии за моден дизајн по 15 студенти во I и II година 1200 евра/год.

Наставата по сите студиски програми ќе се одвива на македонски јазик, а Студиите на Југоисточна Европа како и Студиитена културата ќе бидат реализирани и на наставен англиски јазик.

Услови за запишување:
Право на запишување на прв циклус студии на факултетите и високата стручна школа имаат кандидатите: со завршено четиригодишно средно образование (кандидати со завршена државна матура или кандидати кои завршиле во претходнитегодини пред учебната 2007/2008 година и не полагале државна матура, односно училишна матура) во средни училишта верифицирани со акт на Министерството за образование и наука; со положена училишна матура или завршен испит позавршено соодветно стручно средно образование; со завршено високо или вишо образование на сродни факултети иливиши школи; со завршено средно образование во странство; со завршено средно образование на странски јазик во РМ икои полагале меѓународни испити како замена за матура. Кандидатите се запишуваат како редовни или вонредни студенти со самофинансирање на студиите. Основен критериум за селекција на кандидатите за запишување на додипломски студии е успехот постигнат во средното образование. Рангирањето на кандидатите го врши конкурсна комисија формирана од Ректорската управа.

Потребни документи:
- Пријава (може да ја преземете од www.euba.edu.mk или во просториите на Универзитетот)
- Две фотографии;
- Диплома за завршено средно образование и оригинални свидетелства од сите класови
- Извод од матичната книга на родените (за државјани на РМ)- Доказ за државјанство на РМ, односно нотарски заверена копија од пасош за странски државјани;
- Доставено уверение и предметна програма за положените испити (за трансфер на студенти други универзитети)
Државјаните на РМ кои средно образование завршиле во странство, како и странските државјани треба да извршатнострификација на документите во Министерството за образование и наука на РМ.
Странските државјани при упис поднесуваат и: Сертификат за познавање на македонски јазик А1 и А2 или потврда зауплатени средства за посетување подготвителна настава по македонски јазик како странски; лекарско уверение запсихофизичка состојба, издадена од лекар специјалист (не постаро од 6 месеци);

Пријавен лист за додипломски студии за учебната 2014/2015

СТУДИИ ОД ВТОР ЦИКЛУС (ПОСЛЕДИПЛОМСКИ СТУДИИ):

Институт за општествени и хуманистички истражувања:

- Родови студии - 10 студенти 1000 евра/год. (3+2 и 4+1)
- Студии на ЈИЕ (политички студии) - 10 студенти 1000 евра/год. (3+2 и 4+1)
- Студии на културата - 10 студенти 1000 евра/год. (3+2 и 4+1)
- Византолошки студии - 10 студенти 1000 евра/год. (3+2 и 4+1)
- Студии по културна антропологија со археологија - 10 студенти 1000 евра/год. (3+2 и 4+1)
- Правни науки - правосудство* - 20 студенти 1200 евра/год. (4+1)

Институт за дигитална форензика:

- Студии по информатика - насока дигитална форензика - 20 студенти 1200 евра/год. (3+2 и 4+1)
- Студии по информатика - насока е-банкарство - 15 студенти 1200 евра/год. (3+2)
- Студии по информатика - насока архитектура, дизајн и современи информатички комуникациски технологии - 10 студенти 1200 евра/год. (4+1)
- Студии по информатика - насока компјутерски мрежи, комуникации и софтверско инженерство* - 20 студенти 1200 евра/год. (3+2 и 4+1)

Услови за запишување:
Право на запишување на студии од втор циклус имаат кандидати (државјани на РМ и странски државјани) што ги исполнуваат следните услови:
- Да имаат завршено универзитетски студии од прв циклус, во траење од четири години на акредитирани универзитети, односно факултети во РМ или во странство и освоени 240 ЕКТС;
- Да имаат завршено универзитетски студии од прв циклус, во траење од три години на акредитирани универзитети, односно факултети во РМ или во странство и освоени 180 ЕКТС;
- Да го познаваат англискиот јазик, за што приложуваат соодветна потврда.Трансферот на студенти од други домашни или странски универзитети се врши врз основа на доставено уверение ипредметна програма за положените испити.

Потребни документи:
- Две слики и пријава (може да ја преземете од www. euba.edu.mk или во просториите на Универзитетот)
- Диплома за завршени студии од прв циклус со стекнати 180 односно 240 ЕКТС;
- Добиени сертификати, дипломи, пофалби и сл.
- Извод од матичната книга на родените (за државјани на РМ)
- Доказ за државјанство на РМ, односно нотарски заверена копија од пасош за странски државјани;
- Потврда за познавање на англиски јазик. Државјаните на РМ кои студии од прв циклус завршиле во странство, како и странските државјани, треба да извршат нострификација на документите за стекнатото образование во Министерството за образование и наука на РМ или да достават доказ дека поднеле документи за нострификација.

Пријавен лист за последипломски студии за учебната 2014/2015
 

I УПИСЕН РОК:


I УПИСЕН РОК:
II УПИСЕН РОК:
III УПИСЕН РОК:
Пријавување на кандидатите 08.04 - 31.07 01.08-25.08 26.08-14.09

Објавување прелиминарна листа

05 август 30 август 22 септември

Објавување решение за прием на кандидатите

07 август 2 септември 26 септември
Запишување на кандидатите
11-13 август 4-6 септември 29-30 септември


Документите може да се поднесат лично или по редовна пошта на адреса:

Бул. „Партизански одреди“ бр. 63, 1000 Скопје или по 
е-пошта на: contact@euba.edu.mk, poslediplomski@euba.edu.mk

За дополнителни информации, www.euba.edu.mk или на телефоните (02) 3075570 (лок. 115 и лок. 104).

* Запишувањето на овие студиски програми ќе се врши по добивањето на акредитацијата

Copyright © 2010 EvroBalkan