Прв повик за Втората меѓународна научна конференција на тема:

„Влијанието на научно – технолошкиот развиток во областа на  правото, економијата, културата, образованието и безбедноста во Република Македонија“

Конференцијата се организира да се согледа влијанието на научно -технолошкиот развоток во областа на правото, економијата, културата, образованието и безбедноста во Република Македонија.

Конференцијата е посебно наменета за студентите од вториот и третиот циклус на студии со цел да се оспособат за пишување и презентирање научно - стручни трудови, а останатите учесници да ги пренесат своите најнови истражувања во посочените области.

Повеќе... 


Euro-Balkan University is pleased to announce the signing of Bilateral Agreement with University of Seville, Spain.

Euro-Balkan University is pleased to announce the signing of Bilateral Agreement with University of Seville, Spain.

 Currently, its main asset is the extensive university community (made up of more than 70,000 students, 4,400 professors, and 2,400 service and administrative professionals) and the integral offering  of teaching , research , culture , and technology transfer; which make it one of the most complete institutes of Knowledge Management  in the national panorama.

http://www.us.es/

Copyright © 2010 EvroBalkan