Ценовник за висината на надоместоците што ги плаќаат студентите за образование и административни услуги на Универзитетот “Евро-Балкан“ - Скопје

Решение за акредитација на студиска програма Информатика насока Дигитална форензика (едногодишни)

Решение за акредитација на студиска програма Информатика насока Дигитална форензика (двогодишни)

Решение за акредитација на студиска програма Информатика насока Е-банкарство

Решение за акредитација на студиска програма Информатика насока на Архитектура, дизајн и современи информатички технологии

 

Статут на институтот „Евро Балкан“

ПРАВИЛНИК за начинот и постапката за организирање на студии од втор циклус и стекнување со научен назив магистер на науки

УПАТСТВО за студирање на втор циклус на студии на Институтот „Евро-Балкан“

Решение за акредитација на Родовите студии

Решение за акредитација на студии за Југоисточна Европа

Решение за акредитација на Културни студии

Решение за акридитација на Византолошки студии (едногодишни)

Решение за акридитација на Византолошки студии (двегодишни)

Решение за исполнетост на услови - упис во Регистар на научни установи

Решение за исполнетост на услови - почеток на работа на родови студии

Решение за запишување во Регистерот на субјекти на научно-истражувачка дејност

Упатство за самоевалуација

Извештај од спроведената самоевалуација 2013

Прашалник за самоевалуација на квалитетот на наставата

Извештај од самоевалуација на квалитетот на наставата за летен семестар 2013/2014 

Извештај од самоевалуација на квалитетот на наставата за зимски семестар 2014/2015 
 

Copyright © 2010 EvroBalkan