Наставно-научен и соработнички кадар на Институтот:

проф. д-р Митко Панов

проф. д-р Весна Матијашевич Покупец

проф. д-р Рубин Земон

проф. д-р Маја Ангеловска Панова

проф. д-р Јане Коџабашија

доц. д-р Вангел Ноневски

д-р Биљана Страмшак Ѓуровска

Copyright © 2010 EvroBalkan